Розробки

Загальна характеристика і основні положення законопроекту 3200-1, розробленого за безпосередньої участі Асоціації

 • Цим законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про природно-заповідний фонд України». Як відомо, до змін, внесених до цього Закону у 2010 році, на території деяких об’єктів природно-заповідного фонду дозволялося полювання, принаймні у певних їх зонах. Після вказаних змін полювання на територіях ПЗФ стало неможливим. Такий стан, по-перше, призводить до спротивів місцевого населення створенню територій та об’єктів природно-заповідного фонду та вимогами скасувати природно-заповідний статус деяких вже існуючих територій та об’єктів ПЗФ. По-друге, вважаємо, що такий статус у деяких випадках та деяких зонах територій ПЗФ заважає їх розвитку. По-третє, не зрозуміло, чому, наприклад, у господарських зонах національних природних парків слід безумовно забороняти полювання. Такі ж питання виникають на територіях місцевих об’єктів ПЗФ.
 • Запропоновані змін до чинного Закону пропонують визначати можливість чи заборону полювання на територіях чи об’єктах ПЗФ, на яких полювання та ведення мисливського господарства було дозволено до змін, внесених у 2010 році, за допомогою визначення такої можливості чи заборони у положеннях про такі території та об’єкти чи проектах їх організацій.
 • Це безумовно сприятиме зменшенню соціальної напруги у населення, яке проживає та таких територіях чи у безпосередній близькості від них. Крім того, це знову ж, сприятиме розвитку галузі мисливського господарства та полювання в Україні. Такий гнучкий підхід застосовується до територій та об’єктів ПЗФ у розвинених країнах західної Європи та Північної Америки.
 • Пропонуються деякі зміни до Закону України «Про тваринний світ». По-перше, пропонується внесення змін до частини п’ятої статті 39, а саме – заміна слова «період» словом «місцях». Це сприятиме більш цивілізованому визначенню місць, де безумовно є сенс забороняти шумні роботи у період розмноження тварин. По-друге, враховуючи значний розвиток сільськогосподарських робіт в Україні, а також їх значний негативний вплив на тваринний світ, запропоновані певні доповнення до цього Закону із метою обмеження зазначеного негативного впливу аграріїв та встановлення певної відповідальності за нанесення шкоди тваринному світу, яка останніми роками значно збільшилася. При цьому гинуть не тільки мисливські тварини, а також і бджоли, що є сільськогосподарськими тваринами, запилювачами сільськогосподарських культур, а їх продукція цінується у всьому світі. 
 • До Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» пропонується внести дві невеликі, але дуже важливі зміни.
 • По-перше, у абзаці дев’ятому статті 1 пропонується додати слово «повільне». Без цього слова практично всі господарські діяння, пов’язані із забоєм сільськогосподарських тварин, буде вважатися забороненим діяння. Таким також можна вважати й полювання, яке, безумовно призводить до забою мисливських тварин.
 • По-друге, у частині першій статті 5 пропонується слово «мисливства» замінити словами «жорстокого умертвіння тварин». Як, відомо, у чинній редакції цього Закону цією статтею забороняються пропаганда мисливства в системі дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної і вищої освіти. Із таким формулюванням припису Закону погодитися не можна, так як, по-перше, мисливство, згідно з приписами чинного Закону України «Про мисливське господарство та полювання» – вид спеціального використання тваринного світу шляхом добування мисливських тварин, що перебувають у стані природної волі або утримуються в напіввільних умовах у межах мисливських угідь, тобто, законодавчо дозволений в Україні вид діяльності. По-друге, у всіх державах готують спеціалістів мисливського господарства, що сприяє не тільки розвитку останнього, але й збереженню тваринного світу. А виховання дітей у дусі правильного та законного поводження із тваринами, у тому числі – державним мисливським фондом, буде лише на користь і дітям, і тваринам. Інша справа – заборона пропаганди жорстокого умертвіння тварин.
 • Запропоновано зміни до Кримінального кодексу України з метою зменшення браконьєрства, а також безумовного притягнення порушників до кримінальної відповідальності. Для цього дещо уточнена фабула згаданих статей, збільшені розміри штрафів у статтях 248 та 249 цього Кодексу, додано приписи про конфіскацію автомототранспортних засобів, які застосовувалися для полювання чи переслідування мисливських тварин з метою добування чи використовувалися з метою доставлення на місце незаконного полювання осіб, які вчинили цей злочин (відповідне додано до статті 249 Кодексу). На нашу думку, прямо вказана у Кодексі норма про можливу конфіскацію таких засобів безумовно впливатимуть на осіб, які намагатимуться вчинити такий злочин.
 • Також запропоновано зміни до примітки до статті 248 – запропоновано зменшити кваліфікаційний розмір істотної шкоди яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне полювання. У чинній редакції Кодексу вона становить 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що 2019 році становить більше 240 тисяч гривень, або необхідно незаконно добути п’ятьох оленів європейських чи шістьох кабанів. Цим законопроектом пропонується слова «двісті п’ятдесят» замінити словами «десять», що дорівнює дещо менше 10 тисяч гривень або відповідає вартості відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання, під час незаконного добування бобра, муфлона, козулі, лані, кабана, оленів плямистих та європейських тощо, тобто – видів, що добуваються за ліцензіями.
 • Також внесені зміни, які поширили дії примітки до статті 248 на статтю 249, у якій застосовувався термін «істотна шкода», але без відповідного роз’яснення.
 • До Кодексу України про адміністративні правопорушення було додано зміни на підставі приписів частини другої статті 2 цього Кодексу, які встановлюють, що «Закони України про адміністративні правопорушення до включення їх у встановленому порядку до цього Кодексу застосовуються безпосередньо». Це зроблено для того, щоб зменшити кількість суперечок між порушниками правил полювання та єгерями та посадовими особами користувачів мисливських угідь під час виконання своїх обов’язків останніми. На підставі вказаних приписів статті 2 цього Кодексу запропоновано внести доповнення до статей 85, 255, 258, 259, 264 цього Кодексу. Крім того, збільшені розміри штрафів у частина першій та другій статті 85, та у часті другій вказаної статті додано приписи щодо конфіскації «у тому числі автомототранспортних засобів, які застосовувалися для промислу чи переслідування тварин з метою добування чи використовувалися з метою доставлення на місце незаконного промислу осіб, які вчинили цей злочин», що безумовно впливатиме на осіб, здатних вчиняти відповідні правопорушення.

Законопроект: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68414